L’ESTIL METODOLÒGIC

L’estil metodològic descriu les actituds i habilitats que treballarem prioritàriament amb l’alumnat, el perfil del professorat que ha d’acompanyar aquest procés d’aprenentatge, i les condicions que s’han de donar a l’escola. 

La tasca educativa de l’escola requereix la implicació de tots els agents educatius que en tenen la responsabilitat. Aquest document mostra l’opció educativa de l’Escola Pia de Catalunya i representa el nostre compromís de treball. Per aquest motiu us convidem a conèixer-lo i a compartir-lo perquè us sentiu coresponsables i entre tots puguem fer-la realitat.

Els alumnes han de ser capaços de… 

Desenvolupar la seva personalitat i, per això, els volem ajudar perquè siguin

 • REFLEXIUS. Pensen les coses abans, durant i després de fer-les o d’actuar.
 • RESPONSABLES. S’esforcen per complir amb les seves obligacions.
 • CRÍTICS. Capaços d’expressar la seva opinió de manera raonada.
 • AUTÒNOMS. Tenen la capacitat d’actuar per si sols.

Treballar per millorar la societat i, per això, els volem ajudar perquè siguin

 • RESPECTUOSOS. Saben tractar bé, de bones maneres, les altres persones, les coses i l’entorn.
 • MORALS/ÈTICS. Tenen present, en les seves actuacions, el que és bo per a un mateix, per als altres i per a la societat.
 • COMPROMESOS. Estan disposats a actuar, pensant en els altres i en la millora de la societat.

Construir coneixement i, per això, en acabar el procés educatiu seran competente si…

 • COMPRENEN. Copsen i interioritzen allò que fan, senten, veuen o llegeixen en diferents situacions i contextos.
 • AUTOCONEIXEN. S’adonen i tenen consciència de les pròpies capacitats i habilitats.
 • RESOLEN. Prenen una determinació, per tal d’enllestir una qüestió, desfer una dificultat o donar solució a un dubte.
 • RECERQUEN. Treballen amb una finalitat concreta per trobar o descobrir alguna cosa.
 • COOPEREN. Entenen que el progrés del grup només es produeix si cada individu progressa.
 • MEMORITZEN. Retenen i recorden, significativament, el que cal.
 • COMUNIQUEN/EXPRESSEN. Saben fer arribar una informació, sentiment, estat d’ànim… per trobar la resposta, la implicació i la participació de l’altre.
 • TRANSFEREIXEN. Traslladen i apliquen el que aprenen en situacions i contextos diversos.
 • AUTOREGULEN. Controlen el procés en què s’esdevé alguna cosa.

L’educador i l’educadora han de ser capaços de…

Implicar-se personalment amb la Institució i amb l’equip i, per això, cal que siguin…

 • COHERENTS. Actuen d’acord amb el que diuen i pensen.
 • CRÍTICS. Es qüestionen allò que fan i analitzen, valoren i decideixen.
 • ORGANITZATS. Disposen i coordinen un conjunt de persones, de coses o de mitjans per tal d’obtenir una finalitat.
 • DIALOGANTS. Saben escoltar l’opinió dels altres i exposar la pròpia.
 • COMPROMESOS. Accepten les finalitats de la Institució i treballen per assolir-les.

Relacionar-se personalment a l’aula i a l’escola i, per això, valorem molt que siguin…

 • ACOLLIDORS. Fan costat als alumnes i els ofereixen acompanyament i benestar personal.
 • PACIENTS. Saben esperar amb confiança, mantenint sempre expectatives positives.
 • EMPÀTICS. Capaços d’entendre l’altre i de posar-se en el seu lloc.
 • DINAMITZADORS. Proporcionen els elements que afavoreixen el treball i la comunicació.
 • RESPECTUOSOS. Són considerats amb totes les persones i amb l’entorn.

Dissenyar activitats d’ensenyament-aprenentatge i, per això, han de fer una bona…

 • PLANIFICACIÓ. Preparació prèvia del que es vol treballar amb l’alumnat a l’aula.
 • IMPLEMENTACIÓ. Posar en pràctica un seguit d’activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació, amb la finalitat d’assolir els objectius prèviament definits.
 • AVALUACIÓ. Reflexió i presa de decisions, a partir d’analitzar el desenvolupament de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació.

L’escola ha de ser…

 • OBERTA. Ofereix un servei d’interès públic, que respon al dret que tota persona té a l’educació.
 • ACOLLIDORA. Promou una relació propera i familiar entre les persones i un ambient que la fa possible.
 • INNOVADORA. Adopta mètodes didàctics pràctics i motivadors.
 • PARTICIPATIVA. Promou la coresponsabilitat i la implicació de les persones en la presa de decisions.
 • ARRELADA. Promou el sentit de pertinença, el coneixement i l’estimació de la pròpia cultura.
 • TRANSFORMADORA. No es limita a reproduir models socials i culturals, sinó que genera el progrés de les persones i de la societat.