ESO

Durant aquesta etapa acompanyem l’alumnat en un moment vital ple d’interessos i descobertes relacionades amb l’autoconeixement, la relació amb els altres i el món que els envolta.

Apliquem de forma globalitzadora els sabers prèviament incorporats, dotant-lo d’un sentit pràctic, útil i socialment compromès. Treballem per aconseguir que descobreixin la necessitat d’aprenentatges més complexos a partir de fer-se preguntes i resolent reptes individualment i en equip, mentre exerceixen la maduresa des d’una incipient participació en la societat d’una manera activa i conscient.

EL QUE ENS DEFINEIX

 • ACOMPANYAMENT DES DE LES TUTORIES
  En tutories grupals, individuals i familiars. Espais vitals per acompanyar l’alumnat en tota la etapa, coordinant els esforços entre família, tutor/a i alumnat per acompanyar-lo en els seus aprenentatges i en les seves decisions.

 • CERTIFICAT D’INNOVACIÓ I PROJECTE SUMMEM
  Treball competencial i globalitzador. Preparem el nostre alumnat per afrontar els reptes del món real amb èxit posant en pràctica habilitats de pensament superiors i adquirim eines per a poder transferir aquests aprenentatges a situacions de la vida. El nostre projecte educatiu SUMMEM ha estat mereixedor del certificat d’innovació del departament d’Educació.

 • ORIENTACIÓ
  Treballem l’orientació des del coneixement de la pròpia persona, dels altres i del món durant tota l’etapa d’Educació Secundària, incloent-hi activitats i formacions a tutoria i comptant amb un orientador dedicat als grups-classe de l’ESO i, amb una atenció específica individual i grupal, als cursos de 3r i 4t d’ESO.

 • PARTICIPACIÓ ACTIVA DE L’ALUMNAT
  Ens organitzem per comissions que es troben durant el curs i es planifiquen uns objectius i accions a emprendre per canviar i prendre decisions sobre el seu entorn més proper, l’escola. Els espais de participació i les comissions vetllen pel compromís amb la lluita ecològica, el compromís coeducatiu o la presa de decisions al voltant del disseny dels espais que compartim.

 • TRANSICIÓ ENTRE ETAPES
  Vetllem per garantir una transició harmònica entre la primària i la secundària, cuidant aspectes com l’adquisició de rutines i hàbits de treball, la creació de relacions positives i el suport emocional.

 • OBERTURA A L’ENTORN (EMPRESES, CIUTAT, UNIVERSITATS)
  Entrem en contacte amb empreses de l’entorn, amb institucions de la ciutat, amb universitats i hi establim un vincle que permetrà dotar de significació al treball que realitza l’alumnat i alhora els oferirà una visió més propera d’un futur.

 • EQUIP PSICOPEDAGÒGIC I D’ORIENTACIÓ
  L’Equip Psicopedagògic i d’Orientació vetlla per l’acompanyament i integració de la diversitat a l’escola individualitzant l’aprenentatge dels alumnes d’acord amb les seves necessitats i objectius pedagògics. Ens coordinem amb serveis i professionals externs per tal de poder fer feina d’equip.

  També assessorem l’orientació acadèmica i professional de l’alumnat durant tots els cursos de l’ESO, individualitzant aquest assessorament als cursos de 3r i 4t.

ALTRES ASPECTES ACADÈMICS

PROJECTE 1X1

L’escola gestiona la compra d’un ordinador per tot l’alumnat en el marc del Projecte 1×1. Per a l’ús de l’ordinador personal tenim instal·lada Wi-Fi a tot l’edifici. Totes les classes de l’escola estan equipades amb ordinador multimèdia, projector, pantalla i sistema d’àudio.

El projecte 1×1 combina els aprenentatges analògics amb els digitals, aprofundint i consolidant la competència digital de l’alumnat sense abandonar els mitjans d’aprenentatge escrits, manipulatius i en format físic.

MATÈRIES OPTATIVES

A 1r, 2n i 3r d’ESO oferim 4 hores de matèries optatives setmanals que busquen complementar les matèries troncals i ampliar horitzons en diferents àmbits d’una manera més pràctica i competencial.

Les optatives que s’ofereixen inclouen els àmbits de les humanitats, ciències i llengües estrangeres.

A partir del curs de 4t d’ESO oferim les 6 hores de matèries optatives curriculars pertinents al curs de 4t i que venen dictades pel Departament d’Educació.

HORA COMPLEMENTÀRIA

Al llarg dels quatre cursos de l’ESO, l’escola ofereix una hora lectiva setmanal complementària. Aquestes matèries són:

 • A 1r d’ESO: Coeducació
 • A 2n d’ESO: Estratègies d’aprenentatge
 • A 3r i 4t d’ESO: Taller d’anglès – Speaking, amb professor/a i auxiliar de conversa