APRENENTATGE PERSONALITZAT

El nostre Projecte Educatiu es fonamenta en un seguiment tutorial acurat de l’alumnat en la seva formació personal i acadèmica, mitjançant la col·laboració família-escola-alumne/a. S’organitzen diverses propostes educatives per atendre tots els talents, interessos, habilitats i dificultats. Poden triar optatives, disposar d’adaptacions i plans individualitzats.

Departament psicopedagògic

L’equip psicopedagògic ofereix un servei d’atenció i seguiment a tots els alumnes de l’etapa que ho necessitin. La seva tasca és observar, detectar, treballar conjuntament amb el docent tutor i coordinar els professionals que intervenen en l’educació per a  trobar quina és la millor actuació que cal seguir, que pot anar des d’unes pautes específiques a l’escola i/o a casa, fins a la derivació a l’especialista extern que correspongui, si s’escau. 

Entenent que el grup escolar és un espai de socialització, també disposem d’una col·laboració amb GRODE  (Grup d’Investigació, Orientació i Desenvolupament Educatiu). Això implica la realització d’un sociograma que ens dóna informació rellevant sobre els factors que influeixen en les relacions que s’estableixen entre el grup d’iguals, d’aquesta manera avancem en la presa de decisions sobre noves estratègies educatives encaminades a afavorir el procés de socialització i afavorir una efectiva i positiva gestió de conflictes.

TUTORIES

És un element fonamental en l’etapa i  per això realitzem una tutoria personal i una grupal d’una hora setmanal cadascuna.

Cada curs és conduït per tres docents tutors, un titular per grup classe i un tercer tutor, amb les mateixes funcions que els titulars, que comparteix alumnes de tot el nivell. Això ens permet un seguiment més personalitzat  de cada alumne.

El seguiment i la comunicació amb les famílies es fa de manera continuada.

Les actuacions de tutoria i d’orientació responen a criteris ajustats als nivells de l’etapa i a plantejaments adequats als nivells i ritmes d’aprenentatge competencial de l’alumne. Tot això queda recollit en un Pla d’acció tutorial (PAT) que dóna resposta a una manera de treballar, de fer i de ser del centre projectada cap al desenvolupament integral dels alumnes.

La tutoria a primer i a segon d’ESO té com a objectiu principal motivar  l’alumne, facilitar la seva adaptació a l’etapa i donar eines per aprendre a organitzar el seu estudi.

L’objectiu principal de la tutoria a tercer i quart d’ESO és guiar l’alumne cap a la responsabilitat de la presa de decisions i, juntament amb la família, a traçar l’itinerari formatiu a partir de l’anàlisi de les seves capacitats, dels seus interessos i del seu aprenentatge.

Oferim als alumnes de quart d’ESO l’accés complert a la web “unportal.net”, que, juntament amb tutories individualitzades, tallers i xerrades els ajuda a començar a enfocar el seu futur professional. També a final de curs se’ls entrega un Document Orientador sobre les opcions més adequades per al seu futur acadèmic i professional, que té un caràcter confidencial.

Les Tutories 3D

El nostre professorat està format en poder dur endavant les Tutories 3D: Debatre-Decidir –Dinamitzar, que entre d’altres pretén fomentar el rol actiu de l’alumnat en la presa de decisions sobre els temes que li afecten, i finalment  incrementar la qualitat de la participació al centre.

Delegats de classe

Els delegats de classe reben formació específica i formen part del Consell de Delegats de l’Escola , organisme que presenta propostes en nom de l’alumnat per la convivència i organització del centre.

Tenim un delegat verd que participa en el desenvolupament de l’Agenda 21 i el delegat mediambiental que és el representant a la comissió de sostenibilitat de l’Escola.

DESPRÉS DE L’ESO, QUÈ?