El procés de l’avaluació a l’ESO es fa a través de Competències. Entenem que competència vol dir ésser capaç d’utilitzar els coneixements i les habilitats que té una persona en contextos i situacions quotidianes, en els quals es fan necessaris coneixements vinculats a diferents sabers, i, per tant, coneixements transversals.

Aquest terme va més enllà del saber i el saber fer perquè inclou també el saber ésser o estar. Es tracta d’aprendre a ser i actuar de manera autònoma, aprendre a pensar i comunicar, aprendre a descobrir i tenir iniciativa i aprendre a conviure i habitar el món.

COM AVALUEM

L’avaluació de l’alumnat és formativa i continuada, amb observació sistemàtica i una visió globalitzada dels seus processos d’aprenentatge.

Informe Inicial al 1r trimestre

Per tal d’ajudar l’alumne/a a superar possibles dificultats en l’avaluació de final del trimestre, es realitza una Avaluació Inicial al 1r trimestre. La informació sobre aquesta es lliura a les famílies de forma escrita amb les observacions qualitatives corresponents.

Informes d’AVALUACIÓ

Abans de Nadal, abans de Setmana Santa i en el mes de juny l’alumat i les seves famílies reben un informe de seguiment amb les qualificacions de les diverses matèries, a més d’observacions de la junta d’avaluació que el tutor/a hi fa constar.

Informe d’Actituds i Habilitats

Dins la nostra escola avaluem, també, actituds i habilitats en base al Document d’Estil Metodològic de l’Escola Pia Catalunya. L’avaluació de les Actituds es fa des de l’observació sistemàtica i continuada de l’alumnat, per part de l’equip docent, durant les activitats, el desenvolupament i l’adquisició d’hàbits i rutines del dia a dia a l’aula i a l’escola.

L’avaluació de les Habilitats parteix de l’avaluació de diferents activitats que s’han elaborat des de cada matèria, i per a cadascun dels cursos, amb aquesta finalitat. De l’avaluació d’aquestes Actituds i Habilitats es rep una informació quadrimestral.

Avaluació de matèries de cursos anteriors
Durant el curs es van realitzant proves extraordinàries, per a la superació de les matèries no aprovades de cursos anteriors a l’actual.