La secundària és la darrera etapa de l’educació bàsica obligatòria. Comprèn quatre cursos acadèmics i s’organitza en diferents matèries. El quart curs, a més, posa especial atenció en l’orientació acadèmica posterior i/o la integració a la vida laboral. L’alumnat que ha completat satisfactòriament l’educació secundària obligatòria té la possibilitat de continuar estudis en batxillerat, en la formació professional de grau mitjà o d’accedir al món laboral.

En aquesta etapa, acompanyem l’alumnat en un moment vital ple d’interessos i descobertes relacionades amb l’autoconeixement, la relació amb els altres i el món que els envolta. Treballem per aconseguir que assoleixin aprenentatges i coneixements més complexos mitjançant el foment de la recerca, la reflexió, valors positius, l’equilibri emocional i de la implicació en la millora del seu entorn.

SUMMEM

És un projecte pedagògic que ens permet, des de la coherència amb la nostra Missió i Valors, continuar donant respostes educatives reals als reptes que hauran de viure els infants i joves, en una societat en canvi constant.

El projecte persegueix tres objectius:

  1. Potenciar un aprenentatge competencial, significatiu, interessant, contextualitzat i transferible que permeti actuar davant la complexitat de la realitat.
  2. Potenciar un aprenentatge que avanci en l’educació i avaluació de les Actituds i Habilitats.
  3. Potenciar el caràcter inclusiu de les nostres relacions socials i d’aprenentatge a l’aula.

Emprem el mètode d’investigació-recerca en gran part de les àrees de coneixement. En algunes matèries usem l’Aprenentatge basat en problemes.

Totes aquestes metodologies, en una estructura organitzativa de treball cooperatiu, donaran cos als itineraris d’aprenentatge que es desenvolupen al llarg del curs i que integren continguts de diferents matèries tot treballant diversos registres de comunicació i llenguatges: escrit, oral, matemàtic, audiovisual, artístic… Els itineraris d’aprenentatge facilitaran l’aprenentatge dels continguts seleccionats, de manera interdisciplinària, competencial i contextualitzada a la realitat que ens envolta.

Dins el SUMMEM també hi ha espais on es treballa en llengua anglesa i s’inclou l’aprenentatge integrat de Continguts i Llengua Anglesa.

ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM

L’ESO s’estructura en quatre cursos que es divideixen en dos cicles atenent a les característiques psicològiques i maduratives de l’alumnat.

L’alumnat té una optativa cada curs i l’opció de triar una segona llengua estrangera (francès) de 1r a 3r d’ESO.

A 4t d’ESO tenim les anomenades assignatures específiques pel tal de facilitar els itineraris posteriors. L’alumnat de quart d’ESO ha de cursar tres matèries optatives específiques a raó de tres hores setmanals d’entre les següents:  biologia i geologia, física i química, educació visual i plàstica, economia, filosofia, tecnologia, informàtica i llatí.

Pel que fa a l’hora complementària estan distribuïdes de la següent manera, a 1r d’ESO: Habilitats Socials, a 2n Estratègies d’Aprenentatge, i a 3r i 4t Learning English.

QUAN ES POT CANVIAR D’OPTATIVA?

  1. Durant el primer mes de classes, si l’alumne ho sol·licita per escrit.
  2. Si l’alumne ha de repetir curs.

METODOLOGIES DE TREBALL A L’AULA

El classroom permet crear grups per matèries i treballar amb els alumnes, tant a l’aula com online des de casa. L’alumne trobarà allà diferents materials i activitats que li permetran assolir coneixement i practicar.