TUTORIES

La tutoria està estructurada en dos àmbits, la grupal i la individualitzada.

L’alumnat escull tutor/a individual a l’inici de curs i es reunirà amb ell/a després de les preavaluacions i les avaluacions.

El tutor individual, que s’encarrega de:

 • La tria de les matèries de modalitat dependrà del graus que els interessin i els aconsellem perquè puguin escollir la millor combinació de matèries.
 • Parlem amb els nostres alumnes per saber els seus interessos professionals i poder-los orientar a l’hora d’escollir estudis i sortides professionals futures.
 • Fem un seguiment individualitzat i personalitzat de l’alumne/a en l’aspecte acadèmic i personal.
 • Mantenim informada la família.

Les tutories grupals de 1r i 2n tracten en general:

 • Organitzem activitats culturals adaptades a les diferents modalitats.
 • Oferim informació sobre el món acadèmic i professional post batxillerat.
 • Al llarg dels dos cursos oferim a l’alumnat la possibilitat d’escoltar l’oferta de graus que tenen sis universitats catalanes.
 • Informem i guiem els/les alumnes i famílies dels nous estudis i professions. Facilitem la consulta al Web d’orientació “unportal.cat”.
 • Organitzem les “Taules rodones” amb estudiants i professionals per ajudar a l’hora d’escollir estudis i sortides professionals.
 • Oferim conferències informatives i orientatives. Treballem l’educació en valors.

DESPRÉS DEL BATXILLERAT, QUÈ?

Escola Pia de Vilanova

Una vegada superat el batxillerat hi ha tres opcions:

 1. Anar a la Universitat, un cop superades les Proves d’Accés a la Universitat (PAU).
 2. Estudiar un cicle formatiu de grau superior.
 3. Incorporar-se al món laboral.
Per poder cursar qualsevol estudi universitari cal haver superat les PAU (Selectivitat).

Per poder fer la majoria del cicles formatius de grau superior cal haver cursat prèviament determinades matèries al batxillerat. En alguns cicles formatius cal fer una prova d’accés.

LES PAU I ELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS

Per accedir als estudis universitaris cal superar les PAU, una prova que, juntament amb les qualificacions obtingudes en el batxillerat, valori amb caràcter objectiu, la maduresa acadèmica dels estudiants i dels coneixements i competències que han adquirit en l’etapa cursada.

Les proves de les PAU consten de dues fases:

Fase general i obligatòria: Llengua estrangera, Llengua castellana i literatura, Llengua catalana i literatura, Història, i la matèria comuna d’opció de la modalitat de batxillerat escollida per l’alumne/a.

Les qualificacions obtingudes en aquesta fase tenen una validesa indefinida.

Fase específica i voluntària: l’alumne/a es podrà examinar d’un màxim de 3 matèries de modalitat de segon de batxillerat, llevat de l’escollida en la fase general.

Les qualificacions obtingudes en aquesta fase tindran una validesa de dos anys.

DOCUMENTS