El procés de l’avaluació a Batxillerat es fa a través de Competències. Entenem que competència vol dir ésser capaç d’utilitzar els coneixements i les habilitats que té una persona en contextos i situacions quotidianes, en els quals es fan necessaris coneixements vinculats a diferents sabers, i, per tant, coneixements transversals.

Aquest terme va més enllà del saber i el saber fer perquè inclou també el saber ésser o estar. Es tracta d’aprendre a ser i actuar de manera autònoma, aprendre a pensar i comunicar, aprendre a descobrir i tenir iniciativa i aprendre a conviure i habitar el món.

COM AVALUEM

L’avaluació de l’alumnat serà formativa i continuada, amb observació sistemàtica i una visió globalitzada dels seus processos d’aprenentatge.

Els tutors parlaran amb els alumnes sempre que sigui necessari per informar-los dels avenços o possibles mancances que es vagin observant, i s’adoptaran les decisions pedagògiques que es considerin oportunes. Igualment, sempre que sigui necessari s’informarà a les famílies.

Preavaluacions al 1r i 2n trimestre

A meitat del primer i segon trimestre hi haurà una sessió de seguiment o preavaluació per part de la junta d’avaluació on s’analitzarà el procés d’aprenentatge dels/de les alumnes i funcionament dels grups.

Avaluacions trimestrals

Al final de cada trimestre hi haurà una sessió qualificadora per part de la junta d’avaluació, i es lliurarà a les famílies el butlletí d’avaluació amb les qualificacions i observacions de les diverses matèries.

Avaluació a final de curs: maig/juny

Si un alumne de 1r te al juny alguna matèria suspesa es pot presentar a les proves de suficiència, al setembre, per recuperar-la.

Si un alumne de 2n té al maig alguna matèria suspesa es pot presentar a les proves extraordinàries que es convoquen els últims dies lectius de juny.

L’alumnat que en finalitzar segon tingui avaluació negativa en algunes matèries podrà matricular-se’n sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades. D’altra banda, també podrà repetir el segon curs en la seva totalitat, si així ho sol·liciten i renuncien de manera definitiva i irrevocable a les qualificacions obtingudes en totes les matèries aprovades. De l’anul·lació d’aquestes qualificacions en quedaran excloses, en el cas que haguessin estat aprovades, les matèries següents:

  • Treball de recerca
  • Estada a l’empresa
  • Les possibles matèries pendents de primer curs que l’alumne/a hagués superat en cursar el segon curs.
Avaluació de setembre

Els alumnes de primer amb matèries pendents de juny poden presentar-se al setembre per tal de recuperar-les.

Els alumnes passaran a segon curs quan hagin superat totes les matèries de primer o no tinguin superades dues matèries, com a màxim.

Per als/a les alumnes que en finalitzar el primer curs tinguin avaluació negativa en tres o més matèries hauran de romandre un any més en el primer curs i l’hauran de cursar novament en la seva totalitat.

Avaluació de matèries de cursos anteriors

Durant el present curs s’aniran realitzant proves extraordinàries per a la superació de les matèries de cursos anteriors a l’actual.

Avaluació d’actituds i habilitats

A la nostra escola avaluem, també, actituds i habilitats en base al Document d’Estil Metodològic de l’Escola Pia Catalunya. D’aquesta avaluació es lliurarà un informe a les famílies els dos primers trimestres.

L’avaluació de les actituds es fa des de l’observació sistemàtica i continuada dels nostres alumnes, per part de tot l’equip docent, durant les activitats, el desenvolupament i l’adquisició d’hàbits i rutines del dia a dia a l’aula i a l’escola.

L’avaluació de les habilitats parteix de l’avaluació de diferents activitats que s’han elaborat des de cada matèria, i per a cadascun dels cursos, amb aquesta finalitat.

CÀLCUL DE LA NOTA DE BATXILLERAT

Es fa la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries cursades (M), exceptuant la Cultura religiosa, que no es té en compte per a la qualificació mitjana de batxillerat, i el Treball de Recerca que computa a part.

La Qualificació mitjana de batxillerat s’obté donant un pes del 90% a la mitjana aritmètica calculada anteriorment (M) i un pes del 10% a la qualificació del Treball de Recerca (TR).