El batxillerat prepara a l’alumne que vulgui cursar estudis posteriors, tant professionals de grau superior com universitaris, i per a la vida laboral. Li proporciona una maduresa intel·lectual i humana, així com els coneixements i les habilitats que li permetin desenvolupar les seves funcions socials amb responsabilitat i competència.

EL NOSTRE PROJECTE

El nostre Projecte Educatiu es fonamenta en un seguiment tutorial molt acurat de l’alumnat en la seva formació personal i acadèmica, mitjançant la col·laboració família-escola-alumne/a.

Fomentem l’esperit de superació i esforç en l’aprenentatge per arribar als millors resultats personals.

A la nostra escola oferim dues modalitats de Batxillerat: de Ciències i Tecnologia i d’Humanitats i Ciències Socials.

ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM

PART COMUNA

Les matèries comunes les cursen tots els alumnes, sigui quina sigui la modalitat de Batxillerat escollida, i permeten a l’alumnat aprofundir en la seva formació general.

PART DIVERSIFICADA

Està formada per les matèries de modalitat que cada alumne/a ha de triar. Aquestes matèries es cursen 4h/setmana i les hem agrupat per itineraris d’aprenentatge.

L’alumne ha de cursar vuit matèries de modalitat (quatre a 1r i quatre a 2n) i com a mínim sis han de ser de la seva modalitat. LES MATÈRIES OMBREJADES SÓN OBLIGADES DINS DE CADA ITINERARI.

L’oferta de matèries de modalitat és completa i ajustada a les necessitats que la Universitat explicita a les PAU.

MATÈRIES PRÒPIES DEL BATXILLERAT

QUAN ES POT CANVIAR DE MODALITAT?

  1. Durant el primer mes de classes, si l’alumne ho sol·licita per escrit.
  2. Al passar de 1r a 2n curs de batxillerat.
  3. Si l’alumne ha de repetir curs.

METODOLOGIES DE TREBALL A L’AULA

INTRANET – CLASSROOM

El classroom permet crear grups per matèries i treballar amb els alumnes, tant a l’aula com online des de casa. L’alumne trobarà allà diferents materials i activitats que li permetran assolir coneixement i practicar.

TREBALL COOPERATIU

En algunes matèries es treballa fent grups cooperatius de treball.

PREPARACIÓ PER A LES PAU

Pels alumnes de segon de batxillerat, una vegada acabat el curs, es fan sessions intensives per preparar-los per superar les proves de Selectivitat (PAU).