BÚSTIA DEL MENOR

L’adreça a la que podeu fer arribar les vostres comunicacions és bustiadelmenor@vilanova.epiaedu.cat

Aquesta adreça té la intenció de posar a disposició de totes les persones que integren la nostra comunitat educativa -alumnat, mares i pares, professorat i personal d’administració i serveis- un canal de comunicació, a més dels que ja tenim, on poder notificar aquelles situacions que pateixin membres menors d’edat de la nostra escola i que puguin afectar la seva seguretat, la seva integritat o el seu benestar, encara que no es produeixin a l’Escola.

La bústia es revisa periòdicament i es garanteix l’anonimat de la persona informant.

Restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment sobre aquesta qüestió i agraïm per endavant les aportacions que pugueu fer a la bústia, ja que seran per a nosaltres un ajut per detectar casos que puguin afectar al nostre alumnat.